Over ons

Onze missie

God is heilig en Hij wil dat Zijn kinderen heilig zijn (1 Petrus 1:16, Hebreeën 12:14). Hij is Degene die heiligt en reinigt (1 Thessalonicenzen 5:23-24, Titus 2:14), maar ons wordt ook opgedragen om onszelf te reinigen (2 Korintiërs 7:1, Jakobus 4:8). Be Purified (Nederlands: wordt gereinigd) is daarom een Bijbelse oproep en opdracht, die wij uitdragen met onze bediening.

Om mensen te helpen in het levenslang durende proces van reiniging maken we gratis artikelen, video’s, boeken en studiemateriaal. Al onze publicaties wijzen op Degene die kwam om ons te redden van zonden: Christus Jezus. We dringen er op aan Zijn zondeloze voorbeeld te volgen en benadrukken dat elke Christen moet wandelen zoals Hij gewandeld heeft (1 Petrus 2:21-22, 1 Johannes 2:6). We geven toe dat geen enkele Christen zonder zonde is, maar wel moet groeien in heiligheid om steeds meer vruchten voort te brengen (2 Korintiërs 3:18, Johannes 15:5). We bemoedigen om te volharden tot de dag dat we onze Heer zullen ontmoeten en we vervolmaakt zullen worden (Hebreeën 6:1, 1 Johannes 3:2-3).

We delen de Bijbelse boodschap met zo veel mensen als we kunnen bereiken, zowel online (met onze website) als offline (met gedrukte publicaties). We werken samen met alle echte Christenen wereldwijd, al kennen we hen natuurlijk lang niet allemaal. We voelen ons specifiek geroepen om hen te bereiken die nog nooit de boodschap van de Bijbel hebben gehoord of degenen die een verdraaide boodschap hebben gehoord.

Ons team

Zier en Mariska Lagendijk

Als wedergeboren Christenen zien we het belang van reiniging van zonden, zowel in onze persoonlijke levens als voor de gehele mensheid. We geloven en ervaren dat Christus Jezus kwam om te redden van zonden (Mattheüs 1:21). Op die manier kon Hij de relatie tussen ons en God de Vader herstellen (Mattheüs 1:22-23).

Het viel ons op dat reiniging van zonden geen populair onderwerp is: het wordt gemarginaliseerd, verdraaid of zelfs compleet onbesproken gelaten. We kregen het verlangen om hier iets aan te doen en begonnen artikelen te schrijven in 2015. Om gevonden te kunnen worden, baden we voor een naam. Dit resulteerde in het stichten van Be Purified (als stichting) in 2018.

Als gelukkig getrouwd stel bespreken we elke nieuwe publicatie. We bestuderen het Woord en bidden ervoor. We schrijven allebei, maar Mariska richt zich met name op de vrouwelijke lezers. Vanwege Zier’s werd als grafisch ontwerper beschikt hij over de mogelijkheid om alle publicaties zelf te produceren. Zier’s studie over het onderwerp reiniging van zonden hebben we in 2019 gebundeld en gepubliceerd onder de titel ‘Wil je gereinigd worden van zonden‘.

Bestuur

Het bestuur van Be Purified bestaat uit Zier Lagendijk (Voorzitter), Jan Paulus Monster (Penningmeester) and Paul Cornelis de Groot (Secretaris). Het bestuur werkt op vrijwillige basis en ontvangt geen beloning voor beleidsbepalende werkzaamheden.

Ons financieel beleid

Jezus zegt zijn discipelen om het ‘om niet’ te geven, omdat zij het ‘om niet’ ontvangen hebben (Mattheüs 10:8). De verkondiging van het goede nieuws, was nooit bedoeld om geld te maken. Met Jezus en Zijn discipelen als voorbeeld hebben wij ook besloten om al onze publicaties gratis te verspreiden, nooit om geld te vragen en alleen giften aan te nemen van mensen die vrijwillig geven.

Omdat we over de mogelijkheden beschikken al onze publicaties zelf te produceren en te verspreiden, blijven de kosten beperkt (alleen hosting- verzend- en drukkosten). Ons team werkt op vrijwillige basis, en ontvangt alleen vergoedingen om eventuele kosten te dekken (zoals reiskosten die explicit voor het werk van de stichting worden gemaakt).

Als u onze bediening wilt steunen kunt u uw gift overmaken op onze bankrekening:

Stichting Be Purified
IBAN: NL85 RABO 0332 5861 11
BIC: RABONL2U