De Heilige Geest als onderpand

Er zijn heel veel verschillende kerkgenootschappen, ook wel denominaties genoemd. Zoveel denominaties als er zijn, bijna net zoveel visies zijn er ook op het werk van de Heilige Geest. Sommigen zien Hem enkel als de onzichtbare, bijna onmerkbare kracht van God. Anderen geloven dat waar Hij aanwezig is, grote wonderen gebeuren. Persoonlijk geloof ik niet dat Gods Geest zich door deze visies laat leiden, Hij doet immers niet wat wij willen maar handelt naar de wil van Jezus en de Vader (Johannes 16:13-15).

De verschillende visies lijken wel veel invloed op de mensen zelf te hebben. Bij degenen die Hem enkel zien als onzichtbare kracht, is inderdaad zelden sprake van een groot en zichtbaar wonder. Gebeuren deze wonderen wel en zijn zij er blind voor? Of zijn de wonderen inderdaad onzichtbaar? Grote wonderen lijken juist wel te gebeuren bij degenen die dat verwachten. De vraag is of werkelijk alles wat dan gebeurd, ook daadwerkelijk gedaan wordt door de Geest. Kan emotie bijvoorbeeld ook een rol spelen? Of liegen mensen over Hem om er zelf beter van te worden? In dit artikel wil ik één van de vele werken van Gods Geest naar voren halen die volledig te toetsen is aan de hand van de Bijbel. Het is zowel een onzichtbaar als een zichtbaar werk.

De Heilige Geest is ons onderpand

In 2 Korintiërs 5:5 schrijft Paulus dat God ons de Geest tot onderpand gegeven heeft. Een onderpand is een soort waarborg. Als de bank ons geld leent voor een huis, dan is het huis een onderpand. Mochten we ooit niet meer in staat zijn om de lening af te lossen, dan heeft de bank de zekerheid dat zij haar geld terugkrijgt. Dit is eigenlijk een hele gebrekkige vergelijking omdat banken er altijd op gericht zijn om er zelf rijker van te worden. Uiteindelijk willen ze al het geleende geld terug plus een rente. Gods Geest daarentegen hebben wij gehad uit genade en Hij zal ook voor altijd bij ons zijn (Johannes 14:16). We hoeven deze Gave van God dus niet terug te betalen en dat zou ook onmogelijk zijn.

Gods Geest geeft ons zekerheid van onze eeuwige toekomst

Gods Geest is een heel bijzonder onderpand. Wij ontvangen hem nu als Trooster en Helper, maar Hij verzekert ons er ook van dat wij na ons sterven een eeuwige woning krijgen (2 Korintiërs 5:1). In Efeziërs 4:30 omschrijft Paulus dit weer met andere woorden, daar zegt hij dat we door Hem verzegeld zijn tegen de dag der verlossing. Gods Geest is het dus die ons zekerheid geeft van onze eeuwige toekomst. Als we hem als onderpand ontvangen hebben en door hem geleid worden, dan mogen we weten dat we eeuwig leven hebben. Dit is allereerst een onzichtbaar werk, maar de gevolgen kunnen des te meer zichtbaar zijn. Ik geloof dat dit werk onderbelicht is in vele kerkgenootschappen, dit terwijl het eigenlijk het allerbelangrijkste is.

Alleen een onderpand zorgt voor zekerheid

Sommige kerken prediken dat je een bepaalde gave van de Geest moeten bezitten als kind van God, bijvoorbeeld het kunnen bidden in tongen. Heb je die specifieke gave niet, dan ben je geen kind van God, zeggen zij. De gave of gaven van de Geest zijn voor deze mensen dus het bewijs dat zij kinderen van God zijn. Het is dus hun zekerheid. Helaas maakt de Bijbel heel duidelijk dat het zo niet werkt. Vele mensen zullen namelijk wonderen en tekenen doen in de naam van Jezus, maar in werkelijkheid zijn zij werkers der wetteloosheid en zullen zij het Koninkrijk der hemelen niet binnengaan (Mattheüs 7:21-23). De werken die zij doen komen dan niet door een gave van de Geest, maar qua uiterlijk zijn ze precies hetzelfde. Ook zonder de Geest zullen mensen blijkbaar in staat zijn om boze geesten uit te drijven en wonderen te doen. Het is waar dat we dit met Gods Geest ook kunnen doen, maar het is dus geen onomstotelijk bewijs. Op het gebied van wonderen en tekenen is er ruimte voor leugen en bedrog.

Alleen door Gods Geest kun je de wil van de Vader doen

Jezus zegt in Mattheüs 7:21 dat degenen die de wil van de Vader doen wél het Koninkrijk mogen binnengaan. De wil van de Vader kun je alleen doen als je de Geest ontvangen hebt in je binnenste (zie o.a. Ezechiël 36:27). Hij is dan als een onderpand en een verzegeling. Hij is het die jou verzekert van de toegang tot het Koninkrijk der hemelen en hierbij is geen ruimte voor leugen en bedrog. Een goede vraag is dan natuurlijk hoe je kunt weten dat je dit onderpand hebt. Hoe weet je dat je verzegeld bent?

Een onderpand die in ons getuigt

Het onderpand dat wij ontvangen hebben is niet alleen van nut op de dag van ons sterven, maar ook nu al wil Hij ons verzekeren van ons kindschap. In Romeinen 8:16 schrijft Paulus dat Gods Geest met onze geest getuigd dat wij kinderen van God zijn. Ofwel, Hij overtuigd ons ervan.

Ieder mens weet dat hij of zij in staat is om te doen alsof. We kunnen zo goed zijn met leugens, dat we er bijna zelf in gaan geloven. Er is echter één deel van ons dat wij niet kunnen bedriegen en dat is onze geest. We kunnen nog zoveel herhalen dat we kinderen van God zijn en er liedjes over zingen, maar als we het niet zijn en doorgaan met ons zondige leven, zal onze geest zich er nooit helemaal in berusten. Veel oudere mensen hebben zich hun leven lang voorgedaan als christen, maar krijgen tegen de tijd van hun sterven grote angst. Hoe verschrikkelijk is het dat er vandaag de dag op die momenten vaak wordt gekozen voor medicijnen om die angsten te onderdrukken. Kunnen zij niet veel beter met de leugen afrekenen en het Offer van Jezus werkelijk aanvaarden? Als zij dan de Geest ontvangen, zullen zij tot in eeuwigheid verlost zijn van angst.

Hoe Gods Geest ons precies overtuigd is in mijn ogen een groot geheimenis. Ik noem het vaak Gods geheime recept. Het is ook maar goed dat het geheim is, want anders zouden we dat ook nog kunnen nabootsen. Ondanks dat het recept mij onbekend is, ken ik wel de uitwerking ervan in mijn eigen leven. Het getuigen van Gods Geest met mijn geest zorgt voor zekerheid. Alle angst verdwijnt, ook de angst voor de dood. Het zorgt er ook voor dat ik regelmatig een sterk verlangen heb naar de toekomst, wanneer Jezus zal terugkomen op de wolken. Als er rampen en oorlogen gebeuren, vrees ik niet voor mijn leven, ook al kan het soms heel erg zijn wat ik om me heen zie gebeuren. Het zorgt er ook voor dat ik geld en goed steeds minder belangrijk ga vinden, ik geloof namelijk dat ik dat toch allemaal zal achterlaten op mijn laatste dag op aarde. Kortom, het getuigen van de Geest, zorgt voor een zeker bestaan met een geweldige hoopvolle toekomstvisie.

Kun je nog twijfelen?

Als Gods Geest met onze geest getuigt, mogen we zeker zijn van onze redding. Toch komt het soms voor dat er momenten van twijfel zijn. Er zijn veel valse leringen die ons soms op het verkeerde been zetten. De satan zit ook niet stil om ons zijn leugens in te fluisteren. Hij geniet ervan als wij twijfelen. Echter, als wij alles wat wij horen toetsen aan de hand van Gods woord en zijn Geest woont in ons, dan zal zijn getuigenis in ons weer de overhand nemen en de twijfel verdwijnen.

Zonde overstemd het getuigenis van de Geest in ons

Ik geloof dat er behalve de aanvallen van buitenaf nog een belangrijke oorzaak is van twijfel. Ons vlees blijft bepaalde dingen begeren, dingen die rechtstreeks ingaan tegen de Geest (Galaten 5:16). Als we daaraan toegeven, bedroeven we de Heilige Geest (Efeziërs 4:30). Helaas is het zo dat we dat allemaal nog weleens doen (1 Johannes 1:8). Zonden zorgen ervoor dat de stem van Gods Geest, die in ons getuigd, overstemd wordt. We zijn niet langer gefocust op zijn stille en vredige stem, maar het schreeuwerige karakter van de zonde trekt onze aandacht.

Het belijden en nalaten van zonden, direct wanneer we gestruikeld zijn, zorgt ervoor dat we vergeven worden. Naast vergeving, wordt ons ook reiniging aangeboden (1 Johannes 1:9). Dat betekent dat we langzamerhand minder zullen gaan struikelen. De stem van Gods Geest zal steeds helderder worden in ons binnenste en onze zekerheid zal daardoor toenemen. We zullen steeds mooiere mensen worden en veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid, naar het beeld van God door de Heilige Geest (2 Korintiërs 3:18).