Echt geloof brengt vruchten voort

De bekendste tekst uit de Bijbel is misschien wel Johannes 3:16. Ook bij evangelisatieacties wordt deze tekst vaak gebruikt. Er staat;

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. (Johannes 3:16)

Deze tekst is de volledige waarheid. Iedereen die gelooft in Jezus Christus en wat Hij gedaan heeft voor ons, wordt niet meer veroordeeld (Johannes 3:18) maar ontvangt eeuwig leven. Dit is geweldig goed nieuws. Dit geeft hoop. Dit biedt redding. Dit is het Evangelie. Ik wil en zal aan deze tekst dan ook niks toevoegen of veranderen, maar ik wil samen met jou gaan kijken waarom nog zoveel mensen, die zeggen te geloven, toch twijfelen aan hun redding. Velen weten niet zeker of ze eeuwig leven hebben. Velen zijn eigenlijk nog bang voor de dood. Velen willen het liefst niet over die dingen praten en worden er bang van, zij proberen er niet dieper over na te denken.

Waar het in Johannes 3:16 over gaat, is geloof. Welke Bijbelvertaling je ook hebt, het woordje geloven is overal een werkwoord. Geloven is dus iets wat wij moeten doen en het is ook het enige dat wij moeten doen, volgens deze tekst, om niet verloren te gaan. God doet al het andere in deze tekst, namelijk; de wereld liefhebben, zijn Zoon geven en tot slot eeuwig leven geven. Het lijkt mij dan ook verstandig om dat helemaal aan God over te laten. Wij hoeven ons niet druk te maken hoe Hij dat allemaal doet en waarom. Je mag je daar natuurlijk wel in verdiepen, maar je mag je er zeker geen zorgen over maken. Nee, wat wij moeten doen, is ons richten op geloven.

De Bijbel legt in Hebreeën 11:1 heel mooi uit wat geloof is, namelijk de zekerheid van de dingen die je hoopt en het bewijs van de dingen die je niet ziet. Toch zien we in de Bijbel dat je als mens wel eens kan twijfelen. Zo was er bijvoorbeeld iemand die tegen Jezus zei: “Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp” (Marcus 9:24). Blijkbaar kunnen die twee samengaan. Als het geloof in Jezus Christus cruciaal is voor je redding, zoals we net vast stelden, is het heel belangrijk om te weten of je gelooft en of je geloof echt is. De Bijbel heeft gelukkig verschillende gedeeltes waarmee je kunt toetsen of je geloof echt is. God wil namelijk dat jij zekerheid krijgt van jouw redding!

Een belangrijke brief in de Bijbel die is geschreven om ons geloof te toetsen is 1 Johannes. In het slot van deze brief schrijft Johannes; Dit heb ik u geschreven…opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. (1 Johannes 5:13). Dit vers geeft aan dat alle voorgaande hoofdstukken van zijn brief zijn bedoeld om de lezers te laten weten of zij wel of geen eeuwig leven hebben. Hij hoopt natuurlijk dat iedereen dat wel heeft, daarom staat deze zin er ook in een positieve vorm, maar uit de verzen die daarna komen, blijkt dat het ook mogelijk is, dat er sommigen zijn die geen eeuwig leven hebben. Het doel van zijn brief is dus dat de gelovigen zekerheid ontvangen van hun redding en de eventuele ongelovigen zich alsnog bekeren en gaan geloven.

De eerste toets kom ik tegen in 1 Johannes 1:6, daar staat; Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet… Dit vers gaat over het wandelen in duisternis. Met wandelen wordt hier gedoeld op je manier van leven, je levensstijl. Als je in de duisternis wandelt, betekend dit, dat je voortdurend zondige dingen doet, dingen waarvan de Bijbel heel duidelijk aangeeft dat ze verkeerd zijn. Als je deze zondige dingen hebt gedaan, heb je daar meestal geen spijt van. Soms kan je wel spijt hebben, maar dat is dan meer vanwege de gevolgen. Laat me een praktisch voorbeeld geven;

Een man is verslaafd aan porno en kijkt er bijna iedere avond naar. Hij gaat naar een samenkomst waar wordt verteld dat God een hekel heeft aan porno. Die avond kijkt hij weer naar porno. Hij denkt heel even terug aan wat hij heeft gehoord, maar dit doet hem niet zoveel. Hij vindt het lekker om naar porno te kijken en voelt zich er niet echt schuldig over. De enige reden waarom hij het stiekem doet, is omdat zijn vrouw er niet achter mag komen, want dan zou er ruzie komen.

In dit voorbeeld wordt duidelijk dat deze man pornokijken tot een soort levensstijl heeft gemaakt, hij heeft er niet echt moeite mee, hooguit schaamte voor zijn vrouw en andere mensen. Als deze man heel eerlijk is, zou hij voor zichzelf kunnen concluderen dat hij in de duisternis wandelt. Hij toont immers geen enkel berouw en schaamt zich ook niet tegenover God, die Hem overigens altijd ziet wanneer hij porno kijkt.

Je vraagt je nu misschien af; kijkt een ware gelovige dan nooit meer naar porno? Zondigt een ware gelovige helemaal niet meer? Laten we verder kijken naar de tekst. In 1 Johannes 1:7 staat; …maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als je dit vers goed leest, blijkt daaruit dat je, wanneer je in het licht wandelt, gereinigd wordt van alle zonde. Dit betekend dus, dat er nog zonde is, anders zou je niet gereinigd hoeven worden. Ook vers 8 bevestigd dat; Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf…

Blijkbaar kan je dus wandelen in het licht maar toch zonde hebben. Het grote verschil is echter dat je niet meer in zonde wandelt. Je hebt dus niet langer meer een zondige levensstijl. Laten we het weer praktisch maken met dezelfde porno-verslaafde man;

De man die dagelijks porno kijkt, komt weer in een samenkomst en hoort het Evangelie. Ineens beseft hij dat hij verloren is en geen enkele hoop meer heeft. Hij ziet in dat hij nooit voor God kan verschijnen dan alleen door Jezus Christus, die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Hij valt op zijn knieën en roept tot God. Hij vraagt om vergeving en is diep bedroeft over de zonde waarin hij leeft. Hij vraagt Jezus om vanaf nu zijn Leidsman te zijn. Drie maanden later zit hij weer achter zijn computer. Hij is alleen thuis en ineens ziet hij een advertentie van een datingsite. Zijn hart bonst en een stem in Hem zegt dat hij niet moet klikken. Uit nieuwsgierigheid klikt hij toch en uiteindelijk dwaalt hij af naar een porno-website. Diezelfde avond zakt hij in elkaar voor zijn bed. Hij schaamt zich zo verschrikkelijk voor God, zijn Redder. Hij belijdt zijn zonde en weet dat hij dit ook aan zijn vrouw moet belijden. Hij beseft dat hij moet stoppen met deze zonde en zoekt hulp om van zijn verslaving af te komen.

Zie je het verschil? Deze man is een nieuwe schepping geworden in Christus (2 Korintiërs 5:17). Zijn oude levensstijl past hem niet meer. Hij walgt van zijn oude levensstijl en heeft een nieuwe levensstijl aangenomen. Hij heeft weliswaar een zonde gedaan op deze eenzame avond, maar hij heeft hier oprecht berouw over en is vastbesloten om deze zonde te overwinnen. Dat betekend het om een nieuwe schepping te zijn in Christus, zijn innerlijk wordt van dag tot dag vernieuwd (2 Korintiërs 4:16b).

Dat je gereinigd wordt van alle zonden, zoals we lazen in 1 Johannes 1:7, duidt iets aan van een proces. Het woordje reinigen is een vertaling van het Griekse woord katharizei. Dit woord geeft duidelijk aan dat het gaat om het schoonmaken of reinigen van de zonden. Het bloed van Jezus zorgt er dus blijkbaar niet alleen voor dat je vergeving krijgt voor de zonde, maar ook dat je er van gereinigd wordt. Deze zin geeft aan dat er, wanneer je een ware gelovige bent geworden, sprake is van een reinigingsproces. Vraag jezelf nu eens af; wordt ik gereinigd? Is er sprake van groei in mijn leven? Zijn er bepaalde zonden die ik vroeger steeds deed, maar nu niet meer? Ga ik steeds meer lijken op Jezus? Groeit de gezindheid van Jezus in mij (Filippenzen 2:5)? Het is niet aan een ander mens om dit voor jou te beoordelen, bij iedereen gaat die groei immers anders. De één groeit langzaam, de ander snel. De één groeit eerst op het ene vlak, de ander op een ander vlak. God weet het en ziet het, en als jij zelf eerlijk bent, weet jij het ook van jezelf.

“Een echt geloof, heeft altijd vruchten tot gevolg.”

De kern van Johannes zijn brief is eigenlijk dat er groei moet zijn. Die groei betekend niet alleen dat je gereinigd wordt van zonden, maar ook dat je goede dingen gaat laten zien. Die goede dingen, worden in de Bijbel ook wel vruchten genoemd. Stel, je bent vaak ongeduldig en agressief en je komt op een dag tot geloof. Je reinigingsproces is begonnen. Je ziet in dat je niet langer zo ongeduldig en agressief kan zijn, je bidt ervoor en Gods Geest helpt je om dit te overwinnen. Je wordt steeds geduldiger, liefdevoller en beheerster. Zie je wat er gebeurd? Je wordt gereinigd van zonden en dat gaat gelijk op met het dragen van vrucht. Dit is een echt geloof. Een echt geloof, heeft altijd vruchten tot gevolg. Een vals geloof daarentegen heeft die vruchten niet. Kijk maar eens naar de volgende verzen;

Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar… (1 Johannes 2:4)

Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft. (1 Joh. 2:6)

…erkent dan ook, dat een ieder, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is. (1 Joh. 2:29b)

Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. (1 Joh. 3:6)

Het is belangrijk dat je bij al deze verzen steeds hoofdstuk 1 in gedachten houdt. Als er dus wordt gesproken over ‘iedereen die zondigt kent Hem niet’, en je houdt dit in het licht van hoofdstuk 1, wordt het duidelijk dat het hier gaat over iedereen die een zondige wandel of levensstijl heeft. Het betekent dus niet dat iemand die nog een keer een zonde doet, Hem niet kent.

Laten we nu eens kijken naar wat Jezus over deze dingen zegt;

Ik ben de Wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht… (Johannes 15:5).

Zie je dat Jezus hetzelfde zegt als Johannes? Wanneer je in Hem bent, wanneer je met Hem wandelt en in Hem gelooft, dan is het onvermijdelijk dat je vrucht gaat dragen. Het is een logisch gevolg. Niemand kan vruchten dragen uit zichzelf, dat zegt Jezus ook in de rest van vers 5. Heb je ooit een tak gezien die is losgesneden van de wijnstok en die dan in zijn eentje vruchten probeert voort te brengen? Dat kan niet. Die tak heeft namelijk geen wortels. Geen wortels betekend geen water en geen water betekend geen leven. Precies daarom kunnen wij ook geen vruchten voortbrengen als we niet in Jezus zijn. Dit is waarom Paulus zegt dat je niet gerechtvaardigd wordt door werken maar alleen door het geloof (Galaten 2:16). Wanneer je door het geloof wordt geënt op de Wijnstok, is het echter onmogelijk geworden dat je geen vruchten (werken) laat zien. Je ontvangt dan immers het Levende Water. Je kan en wil niet meer anders dan vruchten voortbrengen! Dit is de reden waarom Jakobus kan zeggen dat het geloof zonder werken dood is (Jakobus 2:26). Het is immers onmogelijk om te geloven en geen vrucht te dragen. Het geloof wordt zichtbaar door de vruchten die eruit voortkomen.

Terug naar jou. Wanneer je dit artikel hebt gelezen en je voor jezelf zeker weet dat jij goede vruchten voortbrengt en dus een ware gelovige bent, wil ik je aansporen om het Goede Nieuws te gaan verspreiden. Maak iedereen, die binnen jouw bereik is, tot volgelingen van Jezus Christus!

Als jij echter, na het lezen van dit artikel en alle Bijbelgedeeltes, concludeert dat je geen ware gelovige bent, wil ik je adviseren op zoek te gaan naar God. Hij belooft in Spreuken 8:17 dat iedereen die Hem vroeg (of ijverig) zoekt, Hem zal vinden. God laat zich dus zeker vinden. Hij heeft de Weg voor jou bereidt in Jezus Christus (Johannes 14:6). Zie je in, dat je Hem nodig hebt? Zie je in dat er anders geen hoop voor je is? Dan wil Hij zich graag door jou laten vinden, roep Hem aan en vraag of Hij jouw Leidsman (Leider) wilt worden. Het is een zoektocht die jij moet doen, niemand anders kan zien of jij oprecht bent in je hart.

Als je wilt dat iemand met je praat, zoek dan iemand op die een ware gelovige is. Je mag natuurlijk ook contact opnemen met ons, dat kan telefonisch of met behulp van onderstaand reactieformulier. Heeft God op jouw hart geklopt vandaag? Wacht dan niet langer.