Echte vrouwelijke schoonheid

Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden. Maar de verborgen mens uws harten, met de overgankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God. Want aldus tooiden zich ook weleer de heilige vrouwen die hoopten op God, onderdanig aan haar mannen. (1 Petrus 3:3-5)

Schoonheid hoort bij een vrouw. Ze is gemaakt om te stralen. Dat stralen kan echter op twee manieren: vanaf de buitenkant, of vanuit de binnenkant.

Stralen van binnenuit

Een vrouw is kostbaar in de ogen van God als haar schoonheid straalt vanuit een hart dat gevuld is met geloof in Hem en de kennis van Zijn woord. Dat hart is niet direct zichtbaar en opvallend, maar de uitwerking ervan verspreidt de glans van het Evangelie. Haar dienstbare leven en haar trouw aan de positie die God haar heeft gegeven, stralen echte schoonheid uit.

Als een vrouw Gods woord niet kent of negeert, zal ze zich vrijwel altijd vastklampen aan wereldse maatstaven van schoonheid. Die schoonheid gaat meestal om uiterlijke dingen en is vergankelijk. Als een nakomeling van Eva, zal zo’n vrouw gemakkelijk misleid kunnen worden door de sluwheid van de vijand en haar aandacht en liefde kunnen op een dwaalspoor worden gebracht.

Vrijgemaakt om mooier te worden

Een vrouw die gelooft in Christus Jezus, is hoewel ze een nakomeling is van Eva, nu ook een afstammeling van Sara, de vrije vrouw (Galaten 4:31). Ze is een kind van de belofte en is niet langer gebonden aan Eva’s natuur. In 1 Petrus 3:1-6 en Hebreeën 11:11-12 lezen we hoe het geloof van Sara geprezen wordt. Zij wordt aangewezen als voorbeeld voor Bijbelse vrouwelijkheid.

Een vrouw met echte schoonheid heeft zich helemaal onderworpen aan Christus Jezus, ook haar uiterlijke schoonheid. Door Hem aan te nemen als Redder, is ze een kind van God geworden (zie o.a. Johannes 1:12). Ze is daardoor een nieuwe schepping geworden (2 Korintiërs 5:17). Ze heeft de Heilige Geest ontvangen die in haar werkt en haar steeds meer maakt naar het beeld van God (2 Korintiërs 3:18). Eenvoudig gezegd: een vrouw met ware schoonheid, is een vrouw die is gered door Christus Jezus en die zich onderwerpt aan de Heilige Geest.

Verlangend naar Gods Woord

Een vrouw met echte schoonheid, zal een groeiende behoefte hebben om God beter te willen kennen. Ze zal Gods Woord lezen, bidden en gemeenschap hebben met andere gelovigen. Ze weet dat de Bijbel door God is gegeven en nuttig is om te onderwijzen, te berispen, fouten te weerleggen en op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat ze kan worden toegerust voor elke taak (2 Timotheüs 3: 16-17).

Biddend

Doen wat het Woord zegt, is een actief gebedsleven leiden. Paulus instrueert ons: “Wees niet bezorgd over iets, maar in elke situatie, door gebed en smeking, met dankzegging, presenteer je je verzoeken aan God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus (Filippenzen 4: 6-7).” En: “Verheugt u altijd, bidt voortdurend, dankt in alle omstandigheden; want dit is Gods wil voor jou in Christus Jezus (1 Thessalonicenzen 5: 16-18).” Een vrouw met echte schoonheid nadert God met een dankbaar hart en werpt haar zorgen op Hem (1 Petrus 5: 7). Ze vertrouwt op Gods bekwaamheid en Zijn liefde, en daarom brengt ze haar aanbidding en haar zorgen naar Zijn troon (Hebreeën 4: 14-16).

Liefdevol

Een vrouw met echte schoonheid gehoorzaamt Gods gebod om anderen lief te hebben. Wat zij spreekt is opbouwend en bemoedigend voor anderen, niet lasterlijk of gevuld met roddels of kwade bedoelingen (Efeziërs 4:29; 1 Petrus 2: 1-3). Ze is vriendelijk, mededogend en vergevingsgezind (Efeziërs 4:32). Ze helpt de lasten van andere gelovigen te dragen (Galaten 6:2; Romeinen 12:15). Ze is niet verwaand maar leeft door de geest van nederigheid (Romeinen 12:10,16). Ze moppert niet, maakt geen ruzie en veroorzaakt geen onenigheid, maar probeert eerder in harmonie met anderen te leven in zoverre het van haar afhankelijk is (Romeinen 12:18; Filippenzen 2:14).

Afkerend van zonde

Een vrouw met echte schoonheid streeft ernaar zich te onthouden van zondige verlangens, die strijdt voeren tegen haar ziel. Als zij goed leeft onder de ongelovigen, zullen ze mits hun verkeerde beschuldigingen, de goede daden zien en misschien tot inzicht komen om God te dienen (1 Petrus 2: 11-12).

Trouw aan haar taak

Een vrouw met echte schoonheid verricht graag de taak dat God haar heeft gegeven (Romeinen 12:11). Als ze een oudere vrouw is, leeft ze als een voorbeeld voor jongere vrouwen (Titus 2: 3-5). Ze brengt tijd door met andere gelovigen en moedigt hen aan (Hebreeën 10: 24-25). Ze is onderdanig, wat betekent dat ze een ‘jij-vóór-mij-houding’ inneemt, zoals alle christenen geroepen zijn (Efeziërs 5:21). Ze houdt vast aan het bevel van Petrus om zich te onderwerpen ter wille van de Heer aan erkend menselijk gezag. Ze leeft als vrij mens, maar gebruikt haar vrijheid niet als dekmantel voor het kwaad. Ze toont gepast respect voor iedereen en vreest God (1 Petrus 2: 13-17). Als ze getrouwd is, staat ze haar man toe het gezin te leiden (Efeziërs 5: 21-33; 1 Petrus 3: 1-2). Ze eert haar ouders (Efeziërs 6: 1-3), en als ze kinderen heeft, zorgt ze voor hen (Titus 2: 3-5). Ze beheert haar huis goed naar goddelijke principes (Spreuken 14:1).

Zonder angst

De onvergankelijke schoonheid van de vrouw die God vreest komt vanuit haar innerlijke mens door een zachte en stille geest, die van grote waarde is in Gods ogen (1 Petrus 3: 3-4). Ze is niet bang, omdat ze God kent (1 Petrus 3:6). Ze is niet bang voor het pad dat God voor haar uitstippelt. Ze is niet bang voor ziekte. Ze is niet bang voor de toekomst. Ze is niet bang voor de dood en donkere valleien. Ze vertrouwt haar kinderen, haar huwelijk en haar bediening toe aan God. Met onbevreesde onderwerping voert ze de taak van vrouw, partner, moeder en dienaar uit. Dit alles omdat ze hoopt op God.

Door haar geloof en hoop kijkt ze vreugdevol uit naar de toekomst. Zij is de vrouw die deze wereld niet waardig acht, maar God schaamt zich niet haar ‘kostbaar en schoon’ te noemen.