Neem je kruis op

Misschien leidt je op dit moment een redelijk comfortabel leven. Je gaat regelmatig naar de kerk, zingt geestelijke liederen en leest geestelijke boeken. Misschien heb je zelfs een bediening. Toch maakt dat je nog geen Christen. Jezus zegt:

“Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge mij.” (Lucas 9:23)

Je kruis opnemen hoort bij je Christelijke leven

Jezus volgen is de enige manier om Christen te zijn (zie o.a. Johannes 15:4 en 1 Johannes 2:6). En Hem volgen betekent dus dat je je kruis moet opnemen. Dat geldt niet voor sómmige Christenen. Het geldt ook niet op sómmige dagen. Het geldt voor álle Christenen, op álle dagen.

Om te weten wat het kruis opnemen betekent, moeten we verder lezen in Lucas.

“Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden.” (Lucas 9:24)

Blijkbaar betekent het kruis opnemen dat je je leven zal verliezen. Jezus zelf is natuurlijk letterlijk gestorven aan een kruis. Ook van een aantal discipelen weten we, dat ze gedood zijn omdat ze Jezus volgden. Maar lang niet altijd betekent het dat we letterlijk voor Hem moeten sterven. Als we weer verder lezen in Lucas, zien we dat het betekent dat je jouw leven in de wereld verliest.

“Want wat baat het een mens, als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt?” (Lucas 9:25)

Je leven verliezen in de wereld

Je leven verliezen in de wereld, betekent dat je jouw positie hierin verliest. Als je werkelijk Jezus gaat volgen, dan is de wereld niet langer aantrekkelijk voor je. Maar jij bent ook niet langer aantrekkelijk voor de wereld. In sommige gevallen zullen mensen je letterlijk vervolgen. In andere, en dat is vaak het geval in onze Westerse wereld, zullen ze je negeren, over je roddelen en je in stilte wegwensen.

Voor de wereld zal je je leven níet verliezen door een hangertje aan een ketting of een tatoeage van een kruis. Integendeel. Hier in Suriname, en vast ook op andere plekken in de wereld, zie je de hele dag kruizen: op auto’s die 50 kilometer per uur te hard rijden, om de nek van wereldse muzikanten, en op de lichamen van de grootste criminelen. Met een kruis hoor je er helemaal bij. Zo’n afbeelding betekent dus niets.

De reden waarom je de goedkeuring van de wereld wél verliest, is dat je niet langer meedoet aan hun werken. Hun werken zijn vaak gericht op winst maken, meer invloed en macht krijgen en alle begeerten bevredigen. Als Christen weet je dat al deze dingen op een dag vergaan en dat er een Schat in de hemel is, die veel groter is dan dit. Geld, materiaal en alle onreine begeerten zijn waardeloos en zelfs gevaarlijk. Ook lichamelijke gezondheid en een lang leven zijn niet ons hoogste doel. Soms zal je je daarover letterlijk moeten uitspreken, maar soms merkt men zonder woorden al dat je niet geïnteresseerd bent.

Schaam je niet voor de wereld

Wanneer je dus als Christen gaat leven, zal je in meer of mindere mate ervaren dat de wereld het niet met je eens is. Daarom zegt Jezus het volgende:

“Want ieder, die zich voor Mij en voor Mijn woorden zal schamen, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij komt in Zijn heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen.” (Lucas 9:26)

Als jij je schaamt voor Jezus en Zijn woorden, dan kun je er ook niet naar gaan leven. Stel dat je ergens werkt waar oneerlijk geld wordt verdiend. Je kent Jezus woorden hierover, maar je schaamt je om iets te zeggen tegen je collega’s of baas. Ook durf je geen ontslag te nemen om deze reden. Dan kun je Jezus simpelweg niet volgen. Het is alsof Jezus langsloopt en roept: “Volg mij.” Jij roept terug: “Wat U te bieden hebt wil ik wel hebben, maar ik wil mijn kruis niet dragen. Ik durf U nu niet te volgen.” Als je het Nieuwe Testament gelezen hebt, weet je dat Jezus dan niet blijft staan en smeken. Hij loopt simpelweg verder. Zijn aanbod was daar, jij hebt gekozen.

Als je Hem wel gaat volgen, is lijden onvermijdelijk. Eenzaamheid, afkeuring, vervolging, verwensing en vele andere dingen, kunnen we op deze weg tegenkomen. Niet alleen vreemden, maar ook onze eigen familie kan zich tegen ons keren.

“Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust.” (1 Petrus 4:14)

Lijden is een logisch gevolg

Onthoud goed dat lijden niet het doel is. Je bent niet zalig omdat je vervolgd wordt. Maar lijden is wel een logisch gevolg van het volgen van Jezus. Je kunt dus zeggen dat je zalig bent als je lijdt omdat je uitkomt voor Zijn naam. Het lijden is een kenmerk van het leven van een gelovige.

Zoals ik al zei, maakt het je geen Christen als je naar de kerk gaat en allerlei schijnbaar geestelijke dingen doet. Dit is geen veroordeling, maar een oproep om wakker te worden. Zelf heb ik ook onbewust hierin geloofd. Als je de Bijbel echter goed gaat lezen en naar God op zoek gaat, ontdek je steeds meer van de waarheid. Gods Geest wil je dan graag openbaren wat het betekent om Jezus werkelijk te volgen.

Als je op dit moment geen enkel lijden ervaart en jezelf prima kunt vinden in de dingen van de wereld, wil ik je oproepen om de woorden van Jezus ernstig te nemen. Je mag kiezen voor de wereld. Jezus zal je niet dwingen. Maar de wereld en Jezus gaan niet samen.

Lijden en toch verheugen

Als je wel lijdt, en ervaart dat je andere verlangens hebt dan de wereld. Wees dan bemoedigt. Schaam je niet voor Zijn naam en Zijn woorden. Gods Geest zal ervoor zorgen dat je lijden dragelijk is en dat je je zelfs kunt verheugen. Weet dat er een heerlijke beloning voor je klaarligt als je hierin volhardt.

“Laat ons oog daarbij gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon van God. Vestigt uw aandacht op Hem, die zulk een tegenspraak van zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.” (Hebreeën 12:2-3).