Ongezuurde broden als teken van reiniging

De tweede van de zeven grote of heilige feesten is Ongezuurde Broden. Ongezuurde Broden is een vertaling van het Hebreeuwse woord Matsot. Het feest sluit naadloos aan bij het vorige feest, Pesach, en begint dus op 15 Nisan. In 2017 valt dat op 11 april. Pesach en Ongezuurde Broden zijn niet van elkaar te scheiden en worden daarom als een soort dubbelfeest gezien. Het feest duurt zeven dagen en eindigt dus op 21 Nisan. Je kunt over de instelling van het feest lezen in o.a. Exodus 12:14-20 en Leviticus 23:6-8.

Wat betekent ongezuurde broden?
Ongezuurde broden, een vertaling van Matsot, zijn broden waaraan geen zuurdesem is toegevoegd. De Nederlandse Matzes zijn hier ook op gebaseerd. Het zijn platte broden waarvan het deeg niet is gerezen.

Hoe ziet het feest eruit?
Net als voor Pesach geeft God ook voor Ongezuurde Broden hele duidelijke instructies. Ik beschrijf ze stap voor stap.

Het zuurdeeg verwijderen (Exodus 12:15)
Gedurende het feest mochten de Israëlieten geen gezuurde broden eten, er mocht zelfs niets gezuurds in hun huizen gevonden worden. God beval om op de eerste dag al het zuurdeeg uit hun huizen weg te doen. In de praktijk betekende dit dat zij al een aantal dagen voor het feest bezig waren met een grote schoonmaak. Iedereen die toch iets gezuurds zou eten tijdens het feest, zou uit Israël worden uitgeroeid. Tijdens de allereerste viering van dit feest, hadden de ongezuurde broden een hele praktische reden. Als brood moet rijzen, neemt dit tijd in beslag. Gezien zij haastig uit Egypte moesten vertrekken, hadden ze geen tijd om op het rijzen van het brood te wachten.

Heilige samenkomsten (Exodus 12:16)
Op de eerste en op de zevende dag moest een heilige samenkomst georganiseerd worden. Op die dag mocht niet gewerkt worden en er moest precies genoeg eten zijn, er mocht dus niks overblijven.

De uittocht herinneren (Exodus 12:14,17)
De bedoeling van de instelling van het feest was voor de allereerste viering vooral van praktische aard. Daarna was het feest vooral bedoeld als herdenking aan het feit dat God het volk op die dag uit Egypte leidde. Het feit dat het feest zeven dagen duurt, geeft aan dat het gedenken van deze gebeurtenis daarna niet op mag houden. Zeven is een vol getal. Het volk moest ook na deze zeven dagen blijven denken aan de uittocht, tot aan het einde van hun leven (Deuteronomium 16:3).

Welke profetische beelden zie je in dit feest?
De ongezuurde broden waren voor de eerste viering vooral van praktisch aard. Toch heeft het ook een hele mooie profetische boodschap, net als de andere voorschriften voor dit feest.

Het zuurdeeg verwijderen
Zuurdeeg of zuurdesem wordt in de Bijbel vaak gebruikt als symbool voor de zonde. Jezus waarschuwt bijvoorbeeld voor de zuurdesem van de Farizeeën, dat is de huichelarij (Lucas 12:1). Ook Paulus zegt dat wij het oude zuurdeeg weg moeten doen, hij heeft het in dat geval over grove zonde in de gemeente (1 Korintiërs 5:6-8). Zuurdesem is eigenlijk een gefermenteerd papje van bloem en water. Steeds neem je een deel van het zuurdesem om een brood te bakken, de rest bewaar je voor de dag erna. Op een gegeven moment raakt het oude zuurdesem uitgewerkt en moet het proces opnieuw beginnen. Zonde werkt eigenlijk op dezelfde manier als zuurdesem, legt Paulus ons uit. Het begint ergens en je neemt het elke keer weer mee naar morgen. Een klein beetje zonde ligt aan de oorsprong van meerdere grotere zonden. Net zoals een kleine leugen altijd weer bedekt moet worden met een grotere leugen.

Zoals het volk Israël al het zuurdeeg moest weg doen, moeten wij ook al het zuurdeeg weg doen wanneer wij Jezus hebben ontmoet en Zijn Offer hebben aanvaard. Als je toch nog iets wil bewaren, zal dat er uiteindelijk voor zorgen dat je vroeg of laat weer wordt teruggetrokken naar het zondige leven. Na zeven dagen ongezuurde broden te hebben gegeten, was het absoluut zeker dat er geen oud zuurdeeg, afkomstig uit Egypte, meer zou zijn. Zo moeten ook wij er altijd zeker van zijn dat we alle bewuste zonden hebben opgeruimd.

Zoals iemand die toch iets gezuurds at uit Israël moest worden uitgeroeid, zo zegt ook Paulus dat deze rigoureuze stap soms nodig is in de hedendaagse gemeentes. Hij geeft de opdracht om een man die vasthoud aan een grove zonde, uit de gemeente te zetten. Hij wordt dan overgeleverd aan de satan, maar wel met het doel dat zijn geest uiteindelijk behouden zou worden (1 Korintiërs 5:5).

Heilige samenkomsten
Het volk Israël had op de eerste en zevende dag van het feest een heilige samenkomst. Deze samenkomsten waren bedoeld om gezamenlijk te gedenken wat God gedaan had. Ook de hedendaagse gelovigen worden ernstig opgeroepen om de onderlinge samenkomsten niet te verzuimen (Hebreeën 10:25). De samenkomsten zijn bedoeld om elkaar aan te sporen en om samen te herinneren hoe God ons heeft bevrijd uit ons geestelijke Egypte door Jezus Christus, het Lam. Ook is het samenkomen bedoeld om elkaar te vermanen en te wijzen op mogelijk aanwezig zuurdesem (1 Tessalonicenzen 5:11).

De uittocht herinneren
Zoals het volk werd opgedragen de uittocht te herinneren, al de dagen van hun leven, zo is het ook heel goed voor ons om dat te doen. We zien dat Paulus keer op keer zijn getuigenis verteld; hoe hij de christenen vervolgde en hoe hij Jezus ontmoette op zijn weg naar Damascus. Het is goed om te herinneren waar je vandaan komt, niet om daar over in te zitten maar om te herinneren dat je nooit meer terug moet naar die plaats of situatie. Het kan ook anderen bemoedigen om te vertellen waar je was, hoe je daar uit bent gekomen, waar je nu bent en waar je naar toe gaat. Dat is getuigen met je eigen leven.

Wat betekent het feest voor ons?
Door de uitleg van Paulus over de betekenis van het zuurdesem en wat we ermee moeten doen, wordt ons de belangrijkste betekenis van het feest al duidelijk. We moeten de zonden uit ons leven weg doen. Ongezuurde Broden is ook weer een feest die we als gelovigen moeten vieren, sowieso in geestelijke zin. Het sluit eigenlijk naadloos aan op het eerste feest, Pesach. Als wij dat hebben gevierd, ofwel het Offer hebben aanvaardt, dan is dit feest een onlosmakelijk gevolg. Je kunt immers niet het Offer van Jezus accepteren en vervolgens blijven zitten waar je zit. Als je dat doet zul je al heel snel weer overmeesterd worden. Het feest der ongezuurde broden is dus een feest waar we niet onder vandaan kunnen en als je werkelijk begrepen hebt wat het Offer van Jezus inhoudt, zal je dat ook niet willen.

Enerzijds is het het bloed van Jezus dat een reinigende werking heeft, maar gezien de vele aansporingen in het nieuwe testament om te stoppen met zondigen, blijkt dat ook onze eigen vrije wil nog van grote invloed is. Eigenlijk zie je bij de redding van de mens voortdurend een prachtige samenwerking tussen God en hemzelf. Israël wordt bevrijd door God, maar zij zijn het die hun sandalen moeten aantrekken en daadwerkelijk op pad moeten gaan. Israël wordt beschermt en geleidt door God gedurende de reis, maar zij zijn het die de wolkkolom en de vuurkolom moeten volgen. Zo is het ook voor ons. Eeuwige redding wordt alle zondaren aangeboden, maar wij zijn het die op deze uitnodiging in moeten gaan. Hij wil ons graag helpen om gezuiverd te worden van alle zonden, maar wij zijn het die de zonden los moeten laten.

Hoe moet ik dit feest vieren?
Het bijzondere van Ongezuurde Broden is eigenlijk dat het nooit ophield. Weliswaar duurde het zeven dagen, maar het gedenken van de uittocht moest alle dagen van het leven doorgaan. Zo moeten wij dit feest ook elke dag vieren. We moeten nooit een dag voorbij laten gaan, voor we onze zonden hebben beleden of opgeruimd. Dit gaat alle dagen door, tot het einde van ons leven. Als iemand zegt dat hij klaar is, omdat hij geen zonden meer heeft, is hij een leugenaar (1 Johannes 1:8). We worden wel steeds mooier en we gaan steeds meer vrucht dragen, maar we worden pas volmaakt op de dag dat Jezus Christus terugkomt (1 Johannes 3:2). Soms is het goed om een aantal dagen specifiek bij dit thema van reiniging stil te staan en je eigen leven te onderzoeken. Wat is een mooier moment om dit te doen op de daadwerkelijke Bijbelse feestdagen?

Het praktische vieren van Ongezuurde Broden kan je helpen om intensief stil te staan bij het geestelijk aspect. Hoe je dat kunt doen kun je zelf nagaan in vele beschikbare bronnen, ik wil er dan ook niet verder over uitweiden.

Conclusie
Als je een gelovige bent en je hebt het Offer van Jezus dankbaar aanvaard, dan moet het gevolg zijn dat het reinigingsproces begonnen is in jouw leven. Dat is niet iets wat je kunt doen uit eigen kracht, maar dit is het werk van de Heilige Geest, die wel jou toestemming en medewerking nodig heeft. Als je het idee hebt dat je wel het Offer hebt aanvaard maar dat het reinigingsproces niet of nauwelijks op gang is gekomen, kan dit meerdere oorzaken hebben. Of je hebt nooit echt begrepen wat het Offer en de redding inhoudt, of je hebt een ernstig gebrek aan onderwijs gehad. Waarschijnlijk twijfel je in beide gevallen regelmatig of je wel echt gered bent. Als dit het geval is, is het erg belangrijk dat je goed en zuiver onderwijs gaat volgen, maar vooral ook zelf gaat lezen in Gods woord. Er is namelijk zoveel vals onderwijs, dat je Gods woord nodig hebt om te ontdekken wat nog zuiver is. Als je werkelijk ontdekt dat je het Offer nooit ten volle hebt begrepen of aanvaardt, dan is het gelukkig nog niet te laat. Hij biedt nog steeds Zijn redding aan. Het enige wat jij hoeft te doen is Zijn Offer aanvaarden en je vervolgens klaar maken om met Hem op pad te gaan.