Wat is nodig voor een herleving?

Dit is een deel van het verslag van de samenkomst gehouden op zondag 4 juni 2023 aan de Wagenwegstraat 20 (Baptistengemeente Centrum) in Paramaribo. Het thema van deze samenkomst was ‘Herleving in Suriname’. Download hier het hele verslag.

Niet alleen woorden

Jezus bereidde zijn preken niet voor zoals wij dat vaak gewend zijn. Hij vroeg niet aan Petrus om een goed thema te bedenken of een flyer te maken om mensen uit te nodigen. Dat klinkt misschien zelfs wat oneerbiedig. Toch doen wij dit vaak op deze manier. In voorbereiding op deze avond, bedacht ook ik me dat het niet de bedoeling is om een ‘goed woord’ voor te bereiden. Het gaat niet om het brengen van de zoveelste boodschap met als doel zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen. Nee, het gaat erom dat mensen opgewekt worden. Om mensen op te wekken moet tot de harten worden gesproken.

Jezus sprak altijd tot de harten van mensen. Met één blik kon Hij de omstanders doorgronden. Hij wist wat er speelde in hun harten. Zo zegt Hij tegen de een: “Ik zag u zitten onder de vijgenboom” en tegen de ander: “Kom uit die boom, ik moet in uw huis zijn.” Jezus bereidde geen preken voor, maar Zijn hele leven was een voorbereiding op wat Hij sprak. Hij deelde Zijn leven mee aan de mensen, niet alleen Zijn woorden. Hij kwam in het huis van Zacheüs, maar nodigde ook zijn discipelen uit om bij Hem thuis te komen (Johannes 1:40).

Als wij harten willen raken en ons willen uitstrekken naar herleving, zullen we bereid moeten zijn om net als Jezus ons leven te willen delen. We kunnen niet de straat op gaan en al schreeuwend proberen een opwekking tot stand te brengen, om vervolgens terug te keren naar onze huizen. Met onze levens moeten we laten zien wat het leven van een Christen inhoudt. Door ons leven kunnen we mensen tenminste nieuwsgierig maken. Wanneer we het Woord van God verkondigen, moeten mensen kunnen zien dat het ook waarheid is in onze levens.

Persoonlijke herleving

Vanavond zullen we ons focussen op persoonlijk herleving. Persoonlijke herleving wil zeggen dat we tot een waar geloof komen, of dat we van lauwe Christenen weer warme Christenen worden. De allereerste grote opwekking in het Nieuwe Testament vinden we in Handelingen 2. Dit betrof een opwekking van mensen die nog ongelovig waren. Toch zijn de lessen uit Handelingen 2 ook leerrijk voor mensen die reeds gelovig zijn.

Als eerste wordt op deze Pinksterdag de Heilige Geest uitgestort. Dit uit zich in tongen van vuur en verschillende tongen (talen) die worden gesproken door de apostelen. Deze tekenen waren op zichzelf niet genoeg om opwekking te brengen, het bracht slechts een oploop teweeg. We moeten onderscheid maken tussen een opwekking en een oploop!

Jezus zelf had op enig moment ook duizenden mensen achter zich (5000 mannen plus vrouwen en kinderen), toch zag Jezus dat dit nog geen opgewekte mensen waren. Toen de boodschap die gebracht werd hen niet beviel, keerden ze zich om naar huis. Slechts 12 bleven over en aan hen vraagt Hij dan nog of zij ook niet willen gaan. Gelukkig was de motivatie van deze 12 wel oprecht, zij geloofden dat Jezus de woorden van eeuwig leven had. Zij geloofden niet slechts in zijn tekenen, maar ook in Zijn Woorden. Tekenen trokken dan wel de aandacht, maar Zijn Woord is waar het echt om gaat.

Gods Woord is dan ook wat volgt op die pinksterdag. Petrus wijst de mensen erop dat zij de Christus en Heere hebben gekruisigd (Handelingen 2:36). De mensen, die Gods Woord horen en geconfronteerd worden met hun zonden, worden diep in het hart geraakt en vragen vervolgens: “Wat moeten wij doen, mannenbroeders?”. Petrus noemt vervolgens drie dingen die zij moeten doen.

Na de toespraak van Petrus, zijn er ongeveer 3000 mensen die daadwerkelijk doen wat Petrus heeft gezegd. Zij zijn persoonlijk opgewekt en tot leven gekomen. 

Vier elementen van opwekking 

Feitelijk gebeuren er niet drie maar vier dingen in de levens van deze mensen, die ook nodig zijn voor onze persoonlijk herleving. Deze dingen staat beschreven in vers 37 en 38 van Handelingen 2: 

  1. Diep geraakt worden, wat betekent dat de boodschap hen overtuigt, ofwel dat zij het geloven,
  2. Bekeren, 
  3. Dopen, 
  4. De Heilige Geest ontvangen. 

Helaas zijn er veel dwalingen rondom deze vier punten, waar we wellicht allemaal mee in aanraking zijn gekomen. Deze dwalingen vormen obstakels voor een herleving. Het is daarom goed om te onderzoeken wat deze dingen inhouden. Vanwege de tijd kunnen we vanavond slechts kort stilstaan bij al deze punten, maar ik wil u uitdagen om zelf Gods Woord te onderzoeken. Stel uzelf bijvoorbeeld eens opnieuw de vraag wat geloven eigenlijk betekent. 

Geloven 

Geloven betekent in elk geval niet slechts een verstandelijke overtuiging hebben. Een waar geloof heeft altijd ‘doen’ tot gevolg. Daarom wordt gehoorzaamheid bijna als synoniem voor geloof gebruikt (Johannes 3:36). Dat is de ook de reden waarom de mensen direct vragen: “Wat moeten wij nu doen?”. In 1 Johannes 2 wordt ook duidelijk gemaakt dat een ware Christen wandelt zoals Hij (Jezus) gewandeld heeft. Wij kunnen weliswaar eens struikelen, maar dan staan we direct weer op en gaan door met deze goede wandel. Wil je persoonlijke herleving, onderzoek dan of je wel daadwerkelijk 24 uur per dag wandelt als Hij. Iemand die slechts 23 uur als Christen leeft, zal geen enkele opwekking in zijn of haar leven ervaren. 

Bekeren 

Ook bekering is iets dat onderschat of verwaarloosd wordt. Vaak wordt het niet eens meer genoemd als voorwaarde om Jezus te volgen. Bekering is echter de enige manier om ons tot God te richten. Zijn er nog zonden in je leven? Of activiteiten waarvan je weet dat God ze niet goedkeurt? Alleen als je bereid bent je hiervan werkelijk te bekeren en het uit je leven te doen, kan er een herleving plaatsvinden. De rijke jongeling was een ‘bijna perfecte’ Christen, maar hij wilde zijn geld niet loslaten, en daarmee was hij helemaal geen Christen (Lucas 18:24). Direct daarna lezen we over Zacheüs, een man die verre van perfect was. Zacheüs wilde zich echter wél bekeren en daarom werd aan zijn huis redding geschonken (Lucas 19:9). 

Dopen 

Ook rondom de doop doen zoveel valse leringen de ronde. Wij zien het hier in Suriname (en daarbuiten) zoveel gebeuren dat mensen gedoopt worden die helemaal niet tot geloof zijn gekomen. Zij denken door deze handeling eeuwig leven te krijgen, zonder eerst te geloven en zich te bekeren. Dit is een ernstige dwaling. Maar hoe staat het met ons? Beseffen wij dat wij door de doop zijn gestorven aan ons oude leven en in nieuwheid van leven wandelen (Romeinen 6:4)? Is dit werkelijkheid in ons leven? 

De Heilige Geest ontvangen 

Bovenstaande drie dingen kunnen gemakkelijk vervalst worden, en dit gebeurt ook veelvuldig. Velen zeggen te geloven maar doen vervolgens niets, ze hebben dus een dood geloof. Anderen bekeren zich zogenaamd, maar hebben geen idee wat dit eigenlijk betekent. Velen laten zich ook dopen zonder te sterven aan het oude leven. Wat echter niet vervalst kan worden is het werk van de Heilige Geest in ons hart. Als wij de bovenstaande dingen met een oprecht hart doen, zullen wij Hem ontvangen, zegt Petrus. Een belangrijk werk dat de Geest vervolgens doet, gebeurt ín ons. Paulus maakt duidelijk dat het deze Geest is die getuigt met onze geest dat wij kinderen van God Zijn (Romeinen 8:16). 

Alles kunnen we vervalsen, behalve het getuigen van de Geest met onze geest. Wanneer je ’s avonds op bed ligt en het is stil geworden, ervaar je dan deze liefdevolle overtuigingen? Wanneer je overtuigd wordt dat je Gods kind bent, zal je ook zeker weten dat je eeuwig leven hebt. Als je weet eeuwig leven te hebben, kun je niet meer bang zijn voor de dood. Ben je nog bang voor de dood? Heb je allerlei zorgen en angsten? Dan heb je het absoluut nodig om met zijn Geest vervult te worden. Sommigen zullen hem voor het eerst moeten ontvangen, maar anderen zullen opnieuw met Hem vervuld moeten worden.

Strek je uit naar herleving

Het moet duidelijk zijn dat we voor een herleving in Suriname, of in de gemeente, eerst individuen nodig hebben die met Gods Geest vervuld zijn. Mensen die weten dat zij kinderen van God zijn, niet doordat zij dat zo sterk proclameren of hier liederen over zingen, maar door Zijn stille overtuigingen in hun geest. Mensen die niet bang zijn, zelfs niet voor de dood. Dit zullen ook mensen zijn die het niet gaat om bekendheid, geld of macht, maar om de boodschap van Hem die kwam om mensen te redden; Jezus Christus.

Vaak denken we al klaar te zijn om die opwekking tot stand de brengen in het land of in onze gemeente. Die gedachtegang is verkeerd en wel om twee redenen: 

  1. Wij kunnen nooit een opwekking tot stand brengen, hooguit een oploop! Een ware opwekking is alleen mogelijk door het werk van de Heilige Geest. God kan wel mensen gebruiken hierin, maar deze mensen zullen dan van de Geest vervuld moeten zijn.
  2. Er zijn nog zo weinig mensen vervuld van de Geest. Hoeveel kent u er om u heen? Bent u zelf vervuld? Vervuld zijn wil niet zeggen dat u in staat bent om in tongen te spreken of wonderen en tekenen te doen, want dat kun je vervalsen (zie o.a. Mattheus 7:22). Nee, Geest-vervulde mensen zijn in de eerste plaats mensen die Zijn vrucht dragen. Het zijn geduldige, liefdevolle, vriendelijke, vredige en zelfbeheerste mensen (Galaten 5:22). Nogmaals, hoeveel kent u er daarvan?

Laten we samen bidden dat wij Geest-vervulde Christenen mogen zijn en dat er meer van deze mensen zullen komen. Dan zult u zien dat opwekkingen in onze gemeenten en in ons land zullen volgen.