Zonder bekering geen behoudenis

Door geloof alleen kunnen we behouden worden. Hoewel dit waar is, staat geloof nooit op zichzelf. Een waar geloof wordt altijd gevolgd door werken. Om die reden noemt Petrus in zijn toespraak op de pinksterdag nog drie dingen die mensen moeten doen om behouden te worden. Hij zei:

“Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen”. (Handelingen 2:38)

Het allereerste wat wij dus moeten doen als we tot geloof komen is ons bekeren. We zullen vandaag onderzoeken waarom die bekering zo belangrijk is.

Een levensbedreigende ziekte als voorbeeld

Lichamelijk niveau (skinfasi)

Stel je eens voor dat je te horen krijgt dat je een bepaalde ziekte hebt waaraan je dood kunt gaan. Die ziekte is ontstaan doordat je al jaren verkeerd eet, weinig beweegt en geen gezond dag- en nachtritme hebt. De dokter vertelt dat genezen mogelijk is, maar dan zal je je leven drastisch moeten veranderen.

Wanneer je de dokter serieus neemt en hem gelooft, onderneem je natuurlijk direct stappen om je hele levenspatroon te veranderen. Je wacht niet tot morgen, maar handelt direct. Je ruimt je huis op en gooit al het ongezonde voedsel in de vuilnisbak. ‘s Nachts lig je wakker; soms om te bedenken wat je nog meer kan veranderen en andere keren omdat je spijt hebt van al die jaren dat je zo roekeloos hebt geleefd.

Stel nu dat je de dokter wel gelooft, maar geen actie onderneemt. Uiteraard zal je dan niet genezen. Jouw geloof in wat de dokter zegt, is een dood geloof; het heeft geen enkel nut. Wanneer de dokter je bezoekt op je sterfbed, zal hij vragen waarom je hem niet geloofd hebt. Ga je dan in discussie? Ga je bij hoog en laag beweren dat je hem wel geloofde? Of zal je zeggen dat je zijn adviezen trouw hebt doorgegeven aan anderen en daarbij zijn naam hebt genoemd? De dokter zal dan antwoorden: “Je had mijn adviezen niet alleen moeten doorgeven, maar je had moeten DOEN wat ik je gezegd heb.”

Geestelijk niveau (jejefasi)

Laten we het bovenstaande voorbeeld nu vertalen naar het geestelijke. De Bijbel houdt ons voor dat wij allemaal ernstig ziek zijn. De ergste ziekte is volgens de Bijbel namelijk zonde, en iedereen is daarmee besmet. Een paar symptomen van die ziekte staan beschreven in de brief aan de Galaten (Galaten 5:19-21). Overspel, afgunst, afgoderij, ruzie en ga zo maar door. Ik weet zeker dat iedereen tenminste één van die symptomen heeft. We zijn dus allemaal ziek.

In de Galatenbrief wordt er duidelijk bij vermeld dat wie zulke dingen doen het Koninkrijk van God niet zullen beërven. Dat wil zeggen dat wie de zonde doet geen eeuwig leven zal krijgen maar eeuwig dood zal gaan. Onze ziekte, genaamd zonde, leidt dus naar de dood (zie ook Romeinen 6:23).

Als u bij uzelf de zonde-ziekte kunt vaststellen en gelooft dat dit een dodelijk ziekte is, dan wilt u ongetwijfeld luisteren naar de adviezen die God geeft. Hij laat namelijk weten hoe wij kunnen genezen van die ziekte en toch eeuwig leven kunnen krijgen. Hij stuurde Zijn Zoon die kwam om ons te genezen (of bevrijden) van de zonde (Mattheus 1:21). We moeten daarvoor in Hem geloven en doen wat Hij zegt.

Het is uiteraard niet voldoende om alleen te geloven dat Jezus de Redder en Geneesheer is. Het is, net als met de doktersadviezen, ook niet voldoende om het nieuws van Jezus door te geven. Wellicht kun je anderen wel genezen door het evangelie te verkondigen, maar zolang je zelf niet doet wat Hij zegt, heeft het voor jezelf geen enkel nut. Daarom zegt Jezus:

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil DOET van Mijn Vader, Die in de hemelen is (Mattheus 7:21).

Geloof moet gepaard gaan met bekering

Door bovenstaand voorbeeld op lichamelijk en geestelijk niveau wordt hopelijk goed duidelijk wat de Bijbelse definitie is van geloof. Een waar geloof moet samengaan met gehoorzaamheid. Geloof en gehoorzaamheid worden dan ook bijna als synoniemen gebruikt (zie Johannes 3:36). Wanneer we praten over de dokter die een ziekte vaststelt en vervolgens advies geeft, dan vinden we het allemaal logisch dat we ook naar hem moeten luisteren. Toch begrijpen velen niet dat het ook zo logisch is voor wat betreft geloven en bekeren.

Een waar geloof gaat niet zonder bekering. Daarom noemt Petrus dat ook als eerste in Handelingen 2:38. Hij noemt geloof niet eens meer, waarschijnlijk omdat de vraag die gesteld wordt al aantoont dat dat al geboren is. Johannes de Doper en Jezus riepen ook voortdurend op tot bekering. Zij zeiden beide: “bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen”. Ook in het Oude Testament zien we die oproep honderden keren voorbijkomen.

Je kunt de Bijbel niet lezen en voorbijgaan aan bekering. Toch gaan we er in ons leven vaak aan voorbij. Velen geloven bewust of onbewust dat geloof alleen genoeg is. Een waar geloof zou inderdaad voldoende zijn. Maar wees er wel van doordrongen dat een geloof zonder het werk van bekering een dood geloof is (zie ook Jakobus 2:14-26).

Bekering is ook nodig voor gelovigen

Wanneer wij praten over ongelovigen, zullen we allemaal wel beamen dat zij op weg zijn naar de dood. Sommigen zullen zulke waarschuwingen zelfs gebruiken bij het evangeliseren. Maar ik wil u erop wijzen dat de Galatenbrief aan gelovigen is geschreven en dat ook hoofdstuk 5 onderdeel is van een ernstige waarschuwing aan ‘broeders’! Ook voor gelovigen geldt dus dat zij het Koninkrijk niet zullen beërven als zij zulke zondige dingen doen. Waarom? Omdat hun geloof niet tot blijvende bekering heeft geleid.

Mensen kunnen zich blijkbaar bekeren en daarna weer terugkeren naar waar ze vandaan zijn gekomen. Ze zijn dan als honden en varkens die terugkeren naar hun eigen uitbraaksel en de modder (2 Petrus 2:20-22). Het is dan net alsof de dokterspatiënt wel zijn leven heeft veranderd, maar dat niet lang heeft volgehouden. Na een paar weken gezond eten, keert hij toch weer terug naar het ongezonde voedsel. We zullen begrijpen dat, wanneer hij weer volledig terugkeert naar zijn slechte levensstijl, hij het niet lang meer zal maken.

Bekering betekent omkeren. Het houdt in dat we ten eerste bekennen dat we verkeerd bezig zijn en we ons ten tweede daarvan afkeren. Ook voor Christenen geldt natuurlijk dat zij na hun bekering, niet weer kunnen terugkeren. Eenmaal ingeslagen op de weg van bekering, zul je daarop moeten blijven wandelen. In de brief aan de Korintiërs geeft Paulus een ernstige waarschuwing aan de hand van het voorbeeld van de Israëlieten. Hij zegt dat zij allen gedoopt zijn en geestelijk voedsel aten, maar dat zij toch zijn neergeveld in de woestijn. Waarom? Omdat zij ongehoorzaam waren (1 Korintiërs 10:1-13).

Bekering gaat gepaard met struikelen

Natuurlijk zegt de Bijbel ook dat wij allemaal nog zondigen (1 Johannes 1:8). Maar je moet beseffen dat dit anders is dan er volledig naar terugkeren. Petrus praat over mensen die weer ‘overmeesterd’ worden (2 Petrus 2:20). Dat zijn mensen die wellicht een lange tijd hebben lopen spelen met de zonde. Ze hebben als het ware liggen rollen in de modder, om af en toe weer even op te staan en vergeving te vragen.

Laten we bij ons voorbeeld van de dokterspatiënt blijven om dit uit te leggen. Het kan zo af en toe voorkomen dat hij iets ongezonds eet, bijvoorbeeld als hij naar een feestje gaat. Waarschijnlijk voelt hij dit direct in zijn lichaam en heeft er spijt van. Hij probeert het de volgende dag weer goed te maken door extra te bewegen en zich voor te nemen het nooit meer te doen. Wanneer hij ziet dat hij niet sterk genoeg is om ‘nee’ te zeggen tegen lekkere hapjes, dan kan hij besluiten om helemaal niet meer naar feestjes te gaan. Je kunt nog steeds zeggen dat hij zijn levensstijl heeft aangepast, maar hij struikelt zo af en toe.

Als onze dokterspatiënt echt volledig terugkeert naar zijn oude levensstijl, dan keert hij als het ware zijn dokter de rug toe. Hij zegt het misschien niet met woorden, maar voor de dokter zal het duidelijk zijn dat zijn patiënt niet meer naar hem wil luisteren. De patiënt wil doen wat hij zelf lekker vindt en zal daarvan uiteraard de gevolgen dragen.

Ook ware christenen kunnen struikelen in hun goede wandel. Struikelen is echter iets anders dan volledig terugkeren. Al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op, zegt de Bijbel (Spreuken 24:16). Een ware Christen zal dus spijt hebben van zijn struikeling en doet alle moeite om te voorkomen dat het nog eens gebeurt. Desnoods rukt hij zijn oog uit of hakt hij zijn hand af, om toch het eeuwig leven te kunnen beërven (Mattheus 5:29-30). Nooit meer naar een feestje gaan (zoals de dokterspatiënt) is een praktisch voorbeeld van wat het betekent om een oog uit te rukken.

Bekering is mogelijk door God

Bekering, zoals ik het hier omschrijf, lijkt voor sommige mensen onmogelijk. Zij kunnen maar niet afkomen van die zondige verlangens. Ze gaan door met liegen, roddelen en het achternalopen van hun zondige lusten. Daarom is het goed te beseffen dat onze Dokter niet alleen advies geeft, maar zelf ook het Medicijn is. Als we Hem aannemen als Heere (Leidsman) over ons leven, zullen we daadwerkelijk genezen. Hij zal Zijn Geest sturen om in ons te wonen. We hebben vorige keer al uitgelegd dat dit de verwerkelijking is van Immanuël (God met ons). De Heilige Geest zal ons vervolgens afbrengen van onze zondige verlangens en ons een nieuw denken geven.

Johannes maakt duidelijk dat allen die Hem aangenomen hebben, de macht is gegeven kinderen van God te worden (Johannes 1:12). De macht waarover hij praat heeft alles te maken met de Heilige Geest. De Heilige Geest troost ons, leidt ons en geeft ons inzicht en kracht. Dit werk van de Heilige Geest zal in ons zeer zeker zijn vrucht afwerpen (zie Johannes 15:5 en Galaten 5:22). Toch doet de Heilige Geest dit alles niet zonder onze toestemming. Daarom zegt Johannes dat ‘de macht is gegeven’, dat wil zeggen: de macht is nog steeds in onze handen. Met de inwoning van de Heilige Geest krijgen we de macht om nee te zeggen tegen de zonde, wat we daarvoor niet konden. Toch kunnen we de Heilige Geest nog ongehoorzaam zijn, bedroeven en uitdoven.

Omdat Christenen de macht hebben ontvangen, zullen zij ook verantwoordelijk worden gehouden voor het leven dat ze daarna leiden. Wanneer je nu terugvalt in zonden en overmeesterd wordt, kun je daarvan niemand de schuld geven dan alleen jezelf. Je kunt nooit zeggen dat de verleiding te groot voor je was want God heeft beloofd dat wij geen bovenmenselijke verzoeken hoeven te doorstaan (1 Korintiërs 10:13). Het is jouw eigen vrije wil, die je naar de ondergang heeft gebracht. Hij wilde wel voor de uitkomst zorgen, maar jij hebt je niet door Hem laten leiden. Ongelovigen hebben nog niet die macht ontvangen, zij kunnen geen nee zeggen tegen de zonde. Maar Christenen kunnen dit wel. Daarom is hun terugvallen veel erger dan dat ongelovigen doorgaan met zondigen (2 Petrus 2:21).

Volhard tot het einde

Ware bekering is dus echt mogelijk en het is een logisch gevolg van een waar geloof. Onze Dokter liegt namelijk niet als Hij zegt dat we kunnen genezen. Het is dus belangrijk dat we Hem geloven en gaan doen wat Hij zegt. Als je tot geloof bent gekomen maar niet echt groei ziet in je leven, ga dan eens na wat je verkeerd doet. Lees je de instructies die Hij je heeft gegeven wel? Ga je wel genoeg naar Hem toe om raad te vragen? Ben je bereid iets te amputeren (uit je leven weg te doen) om je leven te redden?

Vergeet nooit dat Hij iedere ware Christen de macht geeft om stand te houden in dit leven. Merk je helemaal niks van die macht? Dan is het goed om jezelf af te vragen of je wel in het geloof bent (2 Korinthe 13:5).

God zal u in alle gevallen verantwoordelijk houden als u blijft zondigen. Ongelovigen wordt de macht namelijk aangeboden, maar zij moeten dit wel aannemen (2 Thessalonicenzen 2:10). Doen zij dit niet, dan zullen zij het leven niet zien (Johannes 3:36). Voor gelovigen die deze macht niet gebruiken en terugkeren naar de zonde is het nog erger. Laten we ons dus reinigen van onze zonden en tot God naderen (Jakobus 4:7-10). Wanneer je op die weg bent, volhardt dan tot het einde. Want wie overwint zal de kroon des levens ontvangen (Openbaring 2:10).

Wil je meer weten over de ernst van zonden, en hoe je ervan kunt worden bevrijd, lees dan het boekje ‘Wil je gereinigd worden van zonden’.

Dit is een samenvatting van de Bijbelstudie gehouden te Tamanredjo (Suriname) op 27 mei 2023. Deze studie over bekering is de tweede van een serie studies over Handelingen 2:38. De eerste studie ging over geloof. We zullen volgende keer dieper ingaan op het tweede wat Petrus noemt in Handelingen 2:38: de doop.