Elke Christen heeft de Heilige Geest nodig

De vraag van de mannen op de eerste pinksterdag na Jezus’ kruisiging luidde: “Wat moeten wij nu doen mannenbroeders?” (Handelingen 2:37). We hebben al meerdere keren uitgebreid stilgestaan bij het antwoord van Petrus. We hebben het gehad over geloof, bekering en de doop. Het laatste wat Petrus noemt is het ontvangen van de Heilige Geest. Hierbij zullen we nu stilstaan.

Iedere Christen ontvangt de Heilige Geest

Petrus zegt letterlijk: “…en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen (Handelingen 2:38).” Net als we zagen bij de doop is ook dit niet optioneel. Het zal gebeuren, zegt Petrus. Iedereen die gelooft, zich bekeert en zich laat dopen, zal ook de Heilige Geest ontvangen. Dit wordt ook bevestigd door Paulus, die zegt: “Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe (Romeinen 8:9).”

Iedere ware Christen ontvangt dus de Heilige Geest volgens de Bijbel. De Geest verzegeld ons (Efeze 4:30) en is ons onderpand (2 Korintiërs 5:5), zegt Paulus. We zullen Hem nodig hebben om te mogen binnengaan in het Hemels Koninkrijk. Als iemand de Geest niet ontvangen heeft, is diegene niet verzegeld en dus geen Christen.

Uiteraard is het geven van Gods Geest volledig in Gods handen. Het is een gave. Toch geloof ik dat het niet voor niks als antwoord wordt gegeven op de vraag wat wij moeten doen. Het is onze plicht om Hem te ontvangen. We zullen hem ontvangen als wij voldoen aan de plicht om ons te bekeren en ons te laten dopen.

Het is een opdracht om met de Geest vervuld te worden

Het ontvangen van de Heilige Geest ‘zal’ gebeuren als wij doen wat wij ‘moeten’ doen. We lezen vervolgens echter dat wij ook met de Heilige Geest vervuld moeten worden. Het ontvangen van de Geest en het vervuld worden, zijn duidelijk twee verschillende dingen.

We zien bijvoorbeeld dat gelovigen, dus mensen die de Geest al ontvangen hebben, in gebed gaan en vervuld worden met de Heilige Geest (Handelingen 4:31). Ook zien we dat Paulus als opdracht geeft om met de Heilige Geest vervuld te worden (Efeze 5:18). Hij vergelijkt het zelfs met dronken worden van wijn. Wie steeds dronken wil worden, zal steeds weer wijn moeten drinken. Wie dus vervuld wil zijn met de Heilige Geest, zal iets moeten doen om steeds weer vervuld te worden.

Waarom is het ontvangen van en het vervuld worden met de Heilige Geest nu zo belangrijk? Ook dat kunnen we weer terugvinden in de geschiedenis van het volk Israël.

Israëls instructies en de Heilige Geest

Nadat het volk Israël Egypte had verlaten, werden zij gedoopt in de rode zee. De Egyptenaren verdronken en Israël werd daardoor na 400 jaar weer een vrij volk. Dit vrije volk had echter instructies nodig. Niet langer golden de wetten en regels van de Egyptenaren voor hen, maar zij hadden ook nog geen eigen regels. Zij kenden de God van hun voorvaderen amper.

Gelukkig maakt God zich aan Israël bekend op de berg Sinaï. Hij sluit daar een verbond met hen en maakt hen Zijn wetten en regels bekend. Deze wetten en regels waren noodzakelijk om te overleven tijdens de lange woestijnreis die voor hen lag.

Net zoals Israël hebben ook wij instructies nodig na onze doop. Voor ons ligt een lange reis door een boze wereld. Zonder de nabijheid van God en zijn instructies kunnen we dit niet overleven en zal ons geloof schipbreuk leiden (1 Timotheüs 1:19).

Wat op de berg Sinaï gebeurde, noemt men vaak de wetgeving. In de Bijbel zie je duidelijk overeenkomsten tussen de wetgeving en de uitstorting van de Heilige Geest.

Wat er gebeurt bij de wetgeving op de berg Sinaï

 • God daalt neer op de berg in vuur (Exodus 19:18)
 • De hele berg beeft (Exodus 19:18)
 • Ongeveer 3000 mensen sterven (Exodus 32:28)

Wat er gebeurt bij de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem

 • Er verschijnen tongen van vuur (Handelingen 2:3)
 • De ruimte wordt bewogen of beeft (Handelingen 4:31)
 • Ongeveer 3000 mensen komen (geestelijk) tot leven (Handelingen 2:41)

De Heilige Geest schrijft op ons hart

Behalve de overeenkomsten in de gebeurtenissen, zien we ook dat een belangrijke taak van de Heilige Geest met de wetgeving te maken heeft. Jeremia profeteert dat God Zijn wet in de toekomst in ons binnenste zal leggen en op ons hart zal schrijven (Jeremia 31:33). Ezechiël maakt vervolgens duidelijk dat dit door de Heilige Geest gedaan zal worden (Ezechiël 36:27).

Dat is dus de bijzondere overeenkomst tussen de wetgeving en de uitstorting van de Heilige Geest. De wet werd op stenen tafelen geschreven, maar de Heilige Geest schrijft op de tafelen van ons hart. Paulus zegt dat de wet (of de letter) doodt, maar de Geest levend maakt (2 Korintiërs 3:3-6). Dit zien we wel heel letterlijk gebeuren bij de 3000 doden onder aan de berg Sinaï en de 3000 nieuwe gelovigen op de pinksterdag.

Persoonlijk geloof ik dat het schrijven van de wet op ons hart, het belangrijkste werk van de Heilige Geest is. We hebben namelijk Gods wetten of instructies nodig om te kunnen volharden in onze Christelijke levenswandel. Hij schrijft bijvoorbeeld dat we niet mogen stelen, haten of hoereren. Het gehoorzamen van een wet op steen of papier is moeilijk, maar als de Geest het op je hart schrijft, kost het je geen enkele moeite meer. Op het moment dat Hij iets op je hart heeft geschreven, wil je datgene ook graag doen.

Wat de Geest nog meer doet

Behalve het schrijven van de wet op ons hart, doet de Geest meer volgens Gods Woord:

 • Hij openbaart heilsgeheimen (1 Korintiërs 2:10)
 • Hij vernieuwt ons (Titus 3:5)
 • Hij Heiligt ons (2 Thessalonicenzen 2:13)
 • Hij merkt ons (Efeze 4:30)
 • Hij getuigt in ons (Romeinen 8:16)
 • Hij pleit voor ons (Romeinen 8:26)
 • Hij leert ons bidden (Romeinen 8:15)
 • Hij verbindt gelovigen tot een lichaam (1 Korintiërs 12:13)
 • Hij deelt gaven uit (1 Korintiërs 12:11)
 • Hij geeft hoop voor de toekomst (Romeinen 8:23; 2 Korintiërs 1:22, 5:5)
 • Hij troost ons (Johannes 14:16-17)
 • Hij onderwijst ons (Johannes 14:26)
 • Hij getuigt van Jezus (Johannes 15:26)
 • Hij wijst ons de weg (Johannes 16:13)
 • Hij overtuigt ons van zonde, gerechtigheid en oordeel (Johannes 16:8-9)

Strek je uit naar de Heilige Geest

Iedere Christen heeft het nodig dat de Geest op het hart schrijft. Zonder Zijn schrijven zullen we niet groeien en is bekering niet mogelijk. We zullen altijd blijven worstelen met dezelfde zonden en blijven vallen voor dezelfde verleidingen. Als wij willen volharden en het geloof willen vasthouden, zullen we Hem nodig hebben. Maar hoe strekken wij ons nu naar Hem uit?

Bid

De belangrijkste sleutel die de Bijbel ons geeft om de Heilige Geest te ontvangen is heel eenvoudig. Jezus zei:

… hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? (Lucas 11:13)

We moeten God dus vragen om de Heilige Geest. Persoonlijk denk ik dat dit geldt voor zowel gelovigen als ongelovigen. Ongelovigen hebben de Heilige Geest nodig om het Evangelie te begrijpen en om de heilsgeheimen geopenbaard te krijgen. Maar ook gelovigen hebben de Geest nodig om stand te houden en te groeien in het geloof.

Waar je dus ook staat. Bid ernstig of God je de Heilige Geest wil geven.

Bedroef Hem niet

Mensen kunnen de Heilige Geest bedroeven (Efeze 4:30) en uitdoven (1 Thessalonicenzen 5:19). Wanneer je dit doet, is dat een obstakel om met Hem vervuld te worden. We moeten dus altijd voorkomen dat we de Heilige Geest verdriet doen.

Gehoorzaam Hem

Hoe meer je de Heilige Geest zal gehoorzamen, hoe duidelijker Hij ook zal werken in je leven. Vergelijk het met een vader die ziet dat zijn kind gehoorzaam is. Zo’n tevreden vader zal zijn kind ook steeds meer toevertrouwen. Dit principe vinden we ook terug in (Johannes 14:15-31). Jezus zegt daar bijvoorbeeld:

Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.

Jezus heeft het hier over de Heilige Geest. Het gaat hier waarschijnlijk om de eerste gave van de Geest, die iedere Christen ontvangt als hij tot geloof komt. Toch geloof ik ook dat dit principe geldt voor het vervuld worden met de Geest. Hoe meer we Hem liefhebben en gehoorzamen, hoe meer we ook vervuld zullen worden met de Geest. Hoe meer vervuld je bent, hoe meer je ook Zijn werk in jouw leven zal ervaren op alle gebieden die we hierboven benoemd hebben. 


Meer lezen?

Meer over het schrijven van de Heilige Geest op ons hart, vindt je in het gratis boekje ‘Wil je gereinigd worden van zonden?‘.

Dit is een samenvatting van de Bijbelstudie gehouden te Tamanredjo (Suriname) op 17 en 24 juni 2023. Deze studie over het ontvangen van de Geest is de vierde van een serie studies over Handelingen 2:38. De eerste studie ging over geloof en de tweede over bekering en de derde over de doop.